Kostel svatého Michaela archanděla v Horním Dvořišti je poprvé připomínán již v roce 1252 a dle mého názoru dřevěný kostelík v Horním Dvořišti byl filiální ke kostelu v nedalekém rakouském Freistadtu. Kostel svatého Michaela v Horním Dvořišti byl založen Vokem z Rožmberka a jako farní se uvádí od roku 1384. Nynější stavba byla dokončena v roce 1511, v roce 1738 kostel vyhořel a poté byla loď zaklenuta. Od roku 1658 je farnost pod patronátem cisterciáckého kláštera Vyšší Brod. Farní pamětnice je vedena od roku 1786. Kostel stojí na jihovýchodním konci náměstí na bývalém hřbitově.

Ku kněžišti o třech polích a třech stranách osmistěnu přiléhá na sever sakristie o dvou polích a na západ loď loď kostela o 3 polích, k níž přistavěny na jih a západ malé předsíňky. V severozápadním rohu lodi je vestavěna věž ukončená osmibokou bání a malou baňkou nad věžní lucernou. Kněžiště a sakristie jsou gotická, ostatek baroko. Zdi kněžiště jsou zesíleny 6 opěráky, z nichž 2 jsou kolmo na hlavní jižní zeď a 4 paprskovitě rozloženy kolem závěru. Na sakristii opírají severní zeď 3 nízké opěráky bez trnože. Věž je hranolová, jednopatrová. Kryt jest šindelový, vchodů je pět. Pět oken v kněžišti ke kamenných na obě strany se rozvírajících hrotitých ostěních o jednom prutu s pozdně gotickými kružbami. Každé okno je jiný typ. Tři okna v lodi jsou svrchem půlkruhové.

Kněžiště je 680 cm široké a 10,2 m dlouhé. Zaklenuto je pěknou klenbou do žeber hranolových, o protáhle skosených hranách ve třech hvězdách. Žebra rozbíhají se v patkách kleneb z válcových krakorců. Nad krakorci se žebra ozdobně proplétají a protínají ve výši 960 cm nad dlažbou ve třech hladkých svornících. Vítězný oblouk má šířku 440 cm, má ostění na obě strany okosené a sbíhá se v hrotitém oblouku. Loď kostelní je 10,7 m široká a 14,7 m dlouhá. Dělena je párem sdružených pilastrů ve dvě stejná pole. Třetí pole s kruchtou má toskánské klení. Loď je sklenuta českými klenbami. Kruchta zaujímá západní pole lodi a stojí na 2 pilířích. Podklenuta je valenou klenbou a v severozápadním rohu je prostor pro schodiště na kruchtu a věž.

Zařízení kostela je gotické, dřevěné s hojným zlacením. Hlavní oltář je ve sloupkové architektuře se středním obrazem sv. Michaela archanděla, po stranách stojí polychromované sochy v životní velikosti sv. Josefa a sv. Antonína a na římsách po každé straně sedí anděl. Mezi nástavky štítu je oválný obraz sv. Floriána. Dva boční oltáře mají stejnou sloupkovou architekturu. Na jižním je obraz Pozdravení Panny Marie a sochy sv. Šebestiána a sv. Linharta. Na severním oltáři je obraz sv. Anny s Pannou Marií a sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Mikuláše.

Kazatelna je hnědá, dřevěná s hojnými zlacenými ornamenty. Na podprsníku ve 4 výklencích jsou polychromované sošky 4 evangelistů, na stříšce korunka z 5 volutových konsol, podporujících malý křížek. Křtitelnice je barokní, stojí na kuželce. Na dřevěném víku křtitelnice jsou zlacené krakorce a na vrchu sousoší, které představuje křest Krista Pána. Varhany mají barokní korpus z 18. století. Sochy sv. Barbory a Panny Marie na zeměkouli s hadem v životní velikosti jsou polychromované. V jižní předsíňce je zazděný mramorový náhrobník z roku 1716, který má ve spodní polovici vytesaný znak. Napravo kohout, nalevo čtvrcený štít s půlí orla a hvězdami.

Před první světovou válkou zde bylo 5 zvonů, z nichž jeden nesl znak opata kláštera ve Vyšším Brod s vročením 1773, další 3 zvony zhotovil Johan Holederer v Linci v letech 1827, 1837 a 1840. Nejstarší zvon byl sanktusník o výšce 24 cm a průměru 34 cm, který má na plášti A.M. Linz 1772. Tento sanktusník jako jediný přečkal obě světové války, ostatní 4 zvony byly přetaveny na děla. Po roce 1990 němečtí rodáci zakoupili pro kostel v Horním Dvořišti dva nové zvony a dřevěné obrazy křížové cesty uvnitř kostela.

V době vikariátu Vyšší Brod patřily pod farnost Horní Dvořiště vesnice a osady soudního okresu Vyšší Brod: Svatomírov (Zwarmetschlag), Kondrátov (Kainretschlag), Český Heršlák (Böhmitsch Hörschlag) a Kamenná (Stein). Další tři obce a osady patřily k soudnímu okresu Kaplice. Městys Horní Dvořiště měl 119 domů a 820 katolíků. Obce a osady soudního okresu Vyšší Brod 81 domů a 513 katolíků. V roce 1870 bylo tedy ve farnosti Horní Dvořiště v hranicích soudního okresu Vyšší Brod 200 domů a 1333 katolíků. V celé farnosti Horní Dvořiště včetně území soudního okresu Kaplice bylo 1660 katolíků.

Zdroj: archiv Františka Schussera